Ortageo ontvangt certificaat voor opstellen bemalingsadviezen (BRL 12000)

Sinds begin dit jaar is Ortageo gecertificeerd voor het opstellen van bemalingsadviezen voor tijdelijke bemalingen. Het gaat om protocol 12010 “Voorbereiden melding of vergunning” van de BRL SIKB 12000 “Tijdelijke bemalingen”. Ortageo is op dit moment een van de weinige adviesbureaus in Nederland die dit certificaat heeft ontvangen.

 

Grondwaterstand verlagen

Bij bouwwerkzaamheden of het aanleggen van riolering moet 'in den droge' worden gewerkt. Daarvoor kan het nodig zijn met bemaling de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Het is dan wel belangrijk van tevoren goed na te denken over hoe je dat aanpakt, anders kunnen er allerlei problemen ontstaan. Bijvoorbeeld doordat je de bouwput niet droog krijgt of de bodem van de bouwput opbarst, waardoor een project veel vertraging en mogelijk schade oploopt en duurder wordt. Of doordat door de tijdelijke verlaging van de grondwaterstand schade ontstaat aan bebouwing, landbouw- of natuurgebieden in de omgeving.

 

Veilig en degelijk

In onze bemalingsadviezen geven we aan hoe een opdrachtgever een voor de uitvoering van zijn werkzaamheden noodzakelijke bemaling veilig en degelijk kan uitvoeren. Hiervoor kijken we allereerst goed naar zijn plannen. En we onderzoeken de bodemopbouw en de grondwaterstand op de bouwlocatie en in de omgeving. Dat is van groot belang om een goed bemalingsadvies te kunnen opstellen en de risico’s van de bemaling goed te kunnen inschatten.

 

Onderbouwing aanvraag watervergunning

We geven de opdrachtgever aan hoe een bouwput of rioolsleuf voor de werkzaamheden het best droog kan worden gemaakt, welke risico’s dat met zich meebrengt en hoe die risico’s kunnen worden beheerst. Met ons rapport kunnen opdrachtgevers een watervergunning aanvragen voor de bemaling, als ze die nodig hebben. In onze bemalingsadviezen onderbouwen wij voor onze opdrachtgever en de vergunningverlener dat de bemaling doelmatig en op een verantwoorde manier kan worden uitgevoerd.

 

Erkenning van kwaliteit

Het is altijd prettig als met een certificaat wordt bevestigd dat je de kwaliteit van je rapporten en je manier van werken goed hebt geborgd. Zeker voor opdrachtgevers die ons nog niet kennen, kan dit een extra reden zijn om Ortageo te bellen. Bovendien past dit certificaat mooi bij de vele andere certificaten die we bezitten. Samen illustreren ze dat je bij Ortageo terechtkunt voor een totaalaanbod als het gaat om het in beeld brengen en beheersen van risico’s bij (bouw)werkzaamheden in de ruimtelijke leefomgeving.