Bemalingsadvies

Deskundig advies voor tijdelijke bemalingen

Gaat u een nieuw pand, een kelder of een tunnel bouwen? Of een riool aanleggen of renoveren? En moet u hierbij tot onder het grondwaterniveau graven? Dan is het belangrijk dat de bouwput of rioolsleuf droog wordt gemaakt en gehouden, zodat u de werkzaamheden veilig en goed kunt uitvoeren. Met een goed bemalingsadvies en de juiste bemaling zorgt u daarvoor.

Deskundig bemalingsadvies

Uw plannen, de bodemopbouw, de grondwaterstand en de omgevingsfactoren bepalen samen wat de beste manier van bemalen is. Op basis van deze aspecten voeren wij berekeningen uit en met de resultaten daarvan stellen wij een bemalingsadvies op conform BRL SIKB 12000. In het bemalingsadvies geven we aan hoe de bouwput of rioolsleuf het beste droog kan worden gemaakt en of u hiervoor een watervergunning moet aanvragen. Daarnaast geven we aan welke risico’s de bemaling met zich meebrengt en hoe u die risico’s kunt beheersen.

Vergunning en milieueffectrapportage (MER)

Afhankelijk van het bemalings- en lozingsdebiet en de duur van de bemaling heeft u een melding of vergunning voor het onttrekken en lozen nodig. Als u een vergunning nodig heeft, moet u voordat u die vergunning aanvraagt een vormvrije aanmeldnotitie milieueffectrapportage (MER) laten opstellen. Daarin staat wat de milieugevolgen van de bemaling zijn. Het bevoegd gezag kan dan beoordelen of een uitgebreide MER-procedure noodzakelijk is of niet.

Kom in contact

Heeft u een vraag, wilt u advies of een vrijblijvende offerte ontvangen voor uw project? Dat kan!

Vul het contactformulier in

Meer weten?

Wouter vertelt u graag meer over bemalingsadvies en wat wij voor u kunnen betekenen.


Wouter Haan

Wouter Haan

Projectleider bodem/water
wouter.haan@ortageo.nl
06 14431092

Voorkom schade aan derden

Als u de grondwaterstand gaat verlagen, is het belangrijk dat daarbij geen schade in de omgeving ontstaat. Voorbeelden van schade die kan ontstaan zijn:

 • panden die verzakken;
 • houten funderingspalen die droogvallen en gaan rotten;
 • archeologische resten die droogvallen en worden aangetast;
 • landbouw- en natuurgebieden die verdrogen;
 • grondwaterverontreinigingen die worden aangetrokken of verspreid;
 • negatieve effecten op grondwateronttrekkingen;
 • negatieve effecten op systemen voor ondergrondse energieopslag.

Veilig, degelijk en doelmatig werken

We gebruiken onze uitgebreide expertise om u te adviseren hoe de bemaling veilig en zo doelmatig mogelijk kan worden uitgevoerd. In het bemalingsadvies beschrijven we onder andere:

 • wat voor uw bouwplan de beste bemalingswijze is;
 • de hoeveelheid grondwater die moet worden onttrokken om de gewenste grondwaterstanddaling te bereiken en te behouden;
 • of voor de bemaling een watervergunning moet worden aangevraagd;
 • wat de grondwaterstanddaling in de omgeving is;
 • welke effecten en risico’s de bemaling met zich meebrengt;
 • welke maatregelen kunnen worden getroffen om risico’s te beheersen;
 • op welke wijze het bemalingswater kan worden geloosd volgens de eisen van de gemeente en het waterschap.

Een onderzoeksstrategie op maat

Om u goed te kunnen adviseren is kennis van de ondergrond op zowel de bouwlocatie als in de omgeving essentieel: wat zijn de bodemopbouw, de doorlatendheid en de grondwaterstand? Is er oppervlaktewater in de omgeving aanwezig? Zijn er grondwaterverontreinigingen bekend? Enzovoort. Om deze informatie te verkrijgen, voeren wij om te beginnen een bureaustudie uit. We beoordelen de verzamelde informatie op volledigheid en betrouwbaarheid. Wanneer die onvoldoende zijn, informeren wij u over de risico’s die dat voor de uitvoering van de bemaling kan hebben. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn om veld- en laboratoriumonderzoek uit te voeren. In dat geval bespreken we vooraf met u de onderzoeksstrategie en de kosten daarvan.

Aanvragen watervergunning

We zijn gecertificeerd voor het opstellen van bemalingsadviezen voor tijdelijke bemalingen. Het gaat om protocol 12010 ‘Voorbereiden melding of vergunning’ van de BRL SIKB 12000. Dit betekent dat u met ons rapport een watervergunning kunt aanvragen, als u die nodig heeft, bij het water- of hoogheemraadschap, de gemeente of provincie. In ons bemalingsadvies onderbouwen wij voor onze opdrachtgever en de vergunningverlener dat de bemaling doelmatig en op een verantwoorde manier kan worden uitgevoerd.

Meer over onze certificeringen

Gemeente of waterschap het bevoegd gezag?

Voor grondwateronttrekkingen, lozingen bij bronbemalingen en het infiltreren van (grond)water in de bodem zijn de waterschappen het bevoegd gezag. De regels en voorwaarden voor het onttrekken van grondwater zijn opgenomen in de keur (een verordening met regels) van het waterschap. Bij lozen van bemalingswater op het hemelwater- of vuilwaterriool is de gemeente het bevoegd gezag.

Meer over