Bemalingsadvies

Deskundig advies voor tijdelijke bemalingen

Gaat u een nieuw pand of een kelder of een tunnel bouwen? Of een riool aanleggen of renoveren? En moet hierbij tot onder het grondwaterniveau worden gegraven? Dan is het belangrijk dat de bouwput of rioolsleuf droog wordt gemaakt en gehouden, zodat u de werkzaamheden veilig en goed kunt uitvoeren. Met de juiste bemaling zorgt u daarvoor.

Deskundig bemalingsadvies

Uw plannen, de bodemopbouw, de grondwaterstand en de omgevingsfactoren bepalen samen wat de beste manier van bemalen is. Op basis van deze aspecten voeren wij berekeningen uit en met de resultaten daarvan stellen wij een bemalingsadvies op conform BRL SIKB 12000. In het bemalingsadvies geven we aan hoe de bouwput of rioolsleuf het beste droog kan worden gemaakt en of u hiervoor een watervergunning moet aanvragen. Daarnaast geven we aan welke risico’s de bemaling met zich meebrengt en hoe die risico’s kunnen worden beheerst.

Meer weten?

Wouter vertelt u graag meer over bemalingsadvies en wat wij voor u kunnen betekenen.


Wouter Haan

Wouter Haan

Projectleider
wouter.haan@ortageo.nl
06 14431092

Voorkom vertraging

Zijn de bodemopbouw en omgeving onvoldoende in beeld gebracht voordat u begint met bemalen, dan kunnen er grote problemen ontstaan. Bijvoorbeeld als de zijwanden van de bouwput instorten. Of als de bodem van de bouwput als gevolg van een verkeerd bemalingssysteem opbarst en de bouwput vol water komt te staan. Uw project loopt daarmee vertraging op. U moet veel extra kosten maken om de bemaling alsnog in orde te krijgen en eventueel opgelopen schade aan het bouwwerk te herstellen.

Voorkom schade aan derden

Als u de grondwaterstand gaat verlagen, is het belangrijk dat daarbij geen schade in de omgeving ontstaat. Voorbeelden van schade die kan ontstaan zijn:

 • panden die verzakken;
 • houten funderingspalen die droogvallen en gaan rotten;
 • archeologische resten die droogvallen en worden aangetast;
 • landbouw- en natuurgebieden die verdrogen;
 • grondwaterverontreinigingen die worden aangetrokken of verspreid;
 • negatieve effecten op grondwateronttrekkingen;
 • negatieve effecten op systemen voor ondergrondse energieopslag.

Veilig, degelijk en doelmatig werken

We gebruiken onze uitgebreide expertise om u te adviseren hoe de bemaling veilig en zo doelmatig mogelijk kan worden uitgevoerd. In het bemalingsadvies beschrijven we onder andere:

 • wat voor uw bouwplan de beste bemalingswijze is;
 • de hoeveelheid grondwater die moet worden onttrokken om de gewenste grondwaterstanddaling te bereiken en te behouden;
 • of voor de bemaling een watervergunning moet worden aangevraagd;
 • wat de grondwaterstanddaling in de omgeving is;
 • welke effecten en risico’s de bemaling met zich meebrengt;
 • welke maatregelen kunnen worden getroffen om risico’s te beheersen;
 • op welke wijze het bemalingswater kan worden geloosd volgens de eisen van de gemeente en het waterschap.

Een onderzoeksstrategie op maat

Om u goed te kunnen adviseren is kennis van de ondergrond op zowel de bouwlocatie als in de omgeving essentieel: wat zijn de bodemopbouw, de doorlatendheid en de grondwaterstand? Is er oppervlaktewater in de omgeving aanwezig? Zijn er grondwaterverontreinigingen bekend? Enzovoort. Om deze informatie te verkrijgen, voeren wij om te beginnen een bureaustudie uit. We beoordelen de verzamelde informatie op volledigheid en betrouwbaarheid. Wanneer die onvoldoende zijn, informeren wij u over de risico’s die dat voor de uitvoering van de bemaling kan hebben. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn om veld- en laboratoriumonderzoek uit te voeren. In dat geval bespreken we vooraf met u de onderzoeksstrategie en de kosten daarvan.

Aanvragen watergunning

We zijn gecertificeerd voor het opstellen van bemalingsadviezen voor tijdelijke bemalingen. Het gaat om protocol 12010 “Voorbereiden melding of vergunning” van de BRL SIKB 12000. Dit betekent dat u met ons rapport een watervergunning kunt aanvragen als u die nodig heeft. In ons bemalingsadvies onderbouwen wij voor onze opdrachtgever en de vergunningverlener dat de bemaling doelmatig en op een verantwoorde manier kan worden uitgevoerd.

Meer over onze certificeringen

Meer over