Watermanagement

Geohydrologisch onderzoek en advies

Inzicht in eigenschappen en functioneren van het grondwatersysteem

Welke effecten hebben uw plannen op het grond- en oppervlaktewater? Dit is een belangrijke vraag als u werkzaamheden in de bodem gaat uitvoeren. U wilt immers voorkomen dat die werkzaamheden zorgen voor wateroverlast. Of dat ze erdoor gehinderd worden. Ook watervervuiling, verstoring van de waterstromen en verdroging wilt u voorkomen.

Geohydrologie: inzicht in het grondwatersysteem

Onze experts in geohydrologie geven u inzicht in het grondwatersysteem op de locatie van uw plannen en het gebied erom heen. U leert meer over de risico’s waarmee u te maken kunt krijgen. En u ontvangt duidelijke adviezen om die risico’s te beheersen en uw plannen veilig en tegen zo laag mogelijke kosten uit te voeren.  De adviezen kunnen ook dienen als onderbouwing voor instemming of vergunningverlening door het bevoegd gezag. Bovendien hebben we ook veel expertise in huis op het gebied van bodem, milieu, asbestinventarisatie en opsporing van ontplofbare oorlogsresten. Daarmee bieden we u een totaaloplossing om veilig te bouwen, wonen en werken.

Meer weten?

Wouter vertelt u graag meer over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van geohydrologisch onderzoek en advies.


Wouter Haan

Wouter Haan

sr. Adviseur bodem en (geo)hydrologie
wouter.haan@ortageo.nl
06 14431092

Geohydrologisch onderzoek

Onze waterexperts brengen met een geohydrologisch onderzoek de eigenschappen en het functioneren van het grondwatersysteem in kaart. Denk bijvoorbeeld aan de grondwaterstroming, de doorlatendheid (k-waarde) van de bodem en de grondwaterfluctuatie (grondwatermonitoring). U ontvangt een duidelijk advies hoe u uw werkzaamheden veilig, kosteneffectief en volgens de richtlijnen kunt uitvoeren. We helpen u verder met een watertoets en met een waterparagraaf in uw uitvoeringsplannen als u daarvoor moet zorgen van het bevoegd gezag.

Meer over geohydrologisch onderzoek

Bemalingsadvies

Gaat u een nieuw pand, een kelder of een tunnel bouwen? Of een riool aanleggen of renoveren? En moet u hierbij tot onder het grondwaterniveau graven? Dan is het belangrijk dat de bouwput of rioolsleuf droog wordt gemaakt en gehouden, zodat u de werkzaamheden veilig en goed kunt uitvoeren. Met de juiste bemaling zorgt u daarvoor. Onze experts stellen een bemalingsadvies op, waar nodig conform BRL SIKB 12000. Als u een vergunning nodig heeft, moet u voordat u die vergunning aanvraagt een vormvrije aanmeldnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) laten opstellen. Ook daar helpen we u bij.

Meer over bemalingsadvies, watervergunningen en een milieueffectrapportage (m.e.r.)

Infiltratieonderzoek

Bij nieuwbouw- of herinrichtingsplannen in stedelijke gebieden zien we steeds vaker de wens om de hemelwaterafvoer af te koppelen van het riool. Dat is beter voor de grondwaterstand. En het verlicht de belasting op onze riolen. Het is wel belangrijk dat de doorlatendheid van de bodem dan voldoende is. Met een infiltratieonderzoek vertellen we u wat die doorlatendheid is, of afkoppelen mogelijk is voor de bouw- of herinrichtingsplannen die u heeft en welk infiltratiesysteem het beste past bij uw plannen.

Meer over infiltratieonderzoek

Gemeente of waterschap het bevoegd gezag?

Voor grondwateronttrekkingen, lozingen bij bronbemalingen en het infiltreren van (grond)water in de bodem zijn de waterschappen het bevoegd gezag. De regels en voorwaarden voor het onttrekken van grondwater zijn opgenomen in de keur (een verordening met regels) van het waterschap. Bij lozen van bemalingswater op het hemelwater- of vuilwaterriool is de gemeente het bevoegd gezag.

Advies tegen wateroverlast

Wateroverlast kan leiden tot onveilige situaties tijdens de werkzaamheden aan een pand of op een locatie. Of tijdens het gebruik ervan. Dit gaat vaak gepaard met veel extra kosten om de onveilige situatie en eventuele schade te herstellen. Daarom is het belangrijk de risico’s zoveel mogelijk vooraf in kaart te brengen. En de juiste maatregelen te nemen om die risico’s te beheersen. Onze experts in geohydrologie zorgen voor een deskundig advies tegen wateroverlast. Met praktische oplossingen die het beste passen bij uw situatie of plannen.

Meer over wateroverlast

Advies stedelijk waterbeheer

Bebouwde gebieden hebben last van zowel overschotten aan water als tekorten. Het ene moment is er een wolkbreuk en staan de straten blank. Het andere moment is er een lange periode van droogte en dreigt een tekort aan drink- en beregeningswater. Door hemelwaterinstallaties af te koppelen van het riool, slimme afvoer naar oppervlaktewateren te maken en meer van dit soort maatregelen, is het mogelijk de waterhuishouding in stedelijke gebieden drastisch te verbeteren. Onze experts adviseren overheden, projectontwikkelaars, grond-, weg- en waterbouwbedrijven en particulieren de juiste veilige, duurzame maatregelen te nemen en zo te werken aan een klimaatadaptieve stad.

Meer weten? Neem contact op!

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Grondwaterverontreiniging op grote diepte. Grondwaterverontreiniging met meerdere veroorzakers. Te hoge of te lage grondwaterstand in een woonwijk of op een bedrijventerrein. Veel problemen met grondwater raken meerdere partijen. Vaak met tegenstrijdige belangen. Hierdoor komt ruimtelijke ontwikkeling, sanering of beheersing van wateroverlast soms moeilijk van de grond. Onze experts in geohydrologie en bodemonderzoek voeren regelmatig studies uit naar gebiedsgericht grondwaterbeheer. Daarmee helpen we onze opdrachtgevers de knelpunten tussen milieudoelstellingen, natuurherstel en ruimtelijke ontwikkeling, geïntegreerd en duurzaam op te pakken.

Meer weten? Neem contact op!

Grondwatermodellering

Bescherming van de kwaliteit van het grondwater. Verbetering van af- en toevoer van water. Risicobeheersing bij werkzaamheden in de openbare ruimte. Voorspelling van het gedrag van mogelijke verontreinigingen. Het zijn allemaal redenen waarom u het grondwatersysteem op een bepaalde locatie of in een bepaald gebied goed in kaart wilt hebben. Wat zijn de stroompatronen? Wat is de stroomsnelheid? De doorlaatbaarheid? De infiltratie van hemelwater? De opslagcapaciteit? Met onze grondwatermodellering, op basis van veldonderzoek en computersimulatie, zorgen we voor een goed beeld van het grondwatersysteem.

Meer weten? Neem contact op!

Meer over