Bodemonderzoek

De kwaliteit van de bodem in kaart

Gaat u een huis of bedrijfspand bouwen? Een perceel kopen? Een gebied herontwikkelen of een infrastructureel project uitvoeren? In al dit soort gevallen wilt – of moet – u de kwaliteit van de bodem weten. Met bodemonderzoek weet u dan of u te maken heeft met bodemverontreiniging, welke acties u eventueel moet nemen om een vergunning voor uw plannen te krijgen en of u het perceel met een gerust gevoel kunt kopen.

Compleet bodemonderzoek

Met onze (milieukundige) bodemonderzoeken brengen we de kwaliteit van de bodem voor u in kaart. Volgens de wettelijke regels en NEN-richtlijnen die daarvoor gelden. En we zorgen voor een advies op maat. Daarin geven we aan hoe u uw plannen veilig en met zo laag mogelijke kosten kunt uitvoeren, of wat de consequenties zijn bij aankoop van een perceel.

Een slimme onderzoekstrategie

Voordat we een bodemonderzoek beginnen, vragen we u altijd naar uw precieze plannen. Op basis daarvan bedenken we de beste onderzoekstrategie. Of het nu gaat om een vooronderzoek via milieudossiers, oude topografische kaarten en luchtfoto’s; een verkennend bodemonderzoek om te kijken of er verontreiniging is of een nader onderzoek om de ernst van een verontreiniging en de noodzaak van een sanering vast te stellen.

Kom in contact

Heeft u een vraag, wilt u advies of een vrijblijvende offerte ontvangen voor uw project? Dat kan!

Vul het contactformulier in

Dieter vertelt u graag meer over bodemonderzoek en wat wij voor u kunnen betekenen.


Dieter Leeferink

Dieter Leeferink

Projectleider bodem
dieter.leeferink@ortageo.nl
06 22963746

Eén contactpersoon voor het hele traject

We hebben de expertises in huis om al het onderzoek in de bodem voor u uit te voeren. Denk aan onderzoek naar eventuele verontreinigingen, draagkracht voor bebouwing, grond- en hemelwater, asbest, niet-gesprongen explosieven en meer. Indien gewenst heeft u te maken met maar één contactpersoon voor het hele traject. Bovendien ontvangt u rapporten met praktische adviezen.

Een doordacht, praktisch en betrokken advies

We zorgen voor een doordacht, praktisch en betrokken advies. Kunt u de grond hergebruiken? Onder welke voorwaarden? Of is een bodemsanering noodzakelijk? En voor welke aanpak kan dan het beste worden gekozen? Als er iets aan de hand is, vertellen we u hoe u daarmee om moet gaan volgens de wet- en regelgeving. Tegelijkertijd kijken we ook altijd hoe u uw plannen met zo min mogelijk extra kosten veilig kunt uitvoeren. Soms lukt dat al door uw plannen een klein beetje aan te passen.

Meer over deskundig advies bij vergunningen

Analyse in laboratorium

De analyses van onze bodemonderzoeken vinden plaats in een hiervoor geaccrediteerd laboratorium. De analyseresultaten worden onder meer getoetst aan de Wet bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Daarnaast worden ze gebruikt voor het bepalen van de veiligheidsmaatregelen conform de richtlijn CROW 400.

Bodemonderzoeken infrastructurele werken

We worden vaak gevraagd voor bodemonderzoeken voor infrastructurele werken. Bijvoorbeeld als een gemeente een weg wil aanleggen of veranderen, riolering wil vervangen, etc. Ook hier is het een groot voordeel dat we een breed scala aan expertises in huis hebben om alle belangrijke milieuhygiënische en civieltechnische parameters te onderzoeken. Inclusief vragen als: zit er teer in vrijkomend asfalt? Welke maatregelen moet de opdrachtgever nemen voor de veiligheid van medewerkers? Wat is de draagkracht van de bodem? Mag ik grond hergebruiken? Moet er een watervergunning worden aangevraagd voor bronnering? En zo door.

Meer over