Typen bodemonderzoek

Breed scala aan technieken

Voor elke opdracht maatwerk

In onderzoeksopzet en -uitvoering leveren wij voor elke opdracht maatwerk. De opzet sluit aan bij de diverse protocollen die hiervoor van toepassing zijn. Wij bieden een breed scala aan onderzoekstechnieken om bodemonderzoekwaterbodemonderzoek, (half)verhardingsonderzoek en partijkeuringen uit te voeren. Ook het scannen van de bodem met geofysische technieken behoort tot onze mogelijkheden.

Historisch vooronderzoek NEN 5725

We stellen vast of en waar mogelijk bodemverontreiniging te verwachten is op basis van het historische en huidige gebruik van de locatie. Hiervoor worden onder meer de (voormalige) eigenaar, gebruikers, het kadaster, gemeentelijke- en provinciale archieven, de hinderwet- en milieuvergunningen en diverse websites geraadpleegd. Deze gegevens vormen de basis voor een op te stellen onderzoeksstrategie.

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Onderzoek waarbij we boringen, peilbuizen en laboratoriumanalyses conform een voorgeschreven onderzoeksprotocol toepassen. Is er op basis van historische (bedrijfs)activiteiten potentiële bodemverontreiniging te verwachten, dan verrichten we daar specifiek onderzoek naar.

Verkennend bodemonderzoek

Asbestonderzoek NEN 5707 (grond) en NEN 5897 (puin)

Bij verdenking van asbest of na het aantreffen van puindeeltjes onderzoeken we separaat of in combinatie met verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740 de aanwezigheid van asbest in de bodem.

Bodemonderzoek asbest

Nul-/eindsituatie bodemonderzoek

Bij aanvang van bedrijfsactiviteiten kan in de milieuvergunning voorgeschreven staan dat op de plaats van een potentieel bodembedreigende activiteit een nulsituatie bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Bij de beëindiging van zo’n activiteit stellen we met een eindsituatie bodemonderzoek vast of bodemverontreiniging is ontstaan. Voor dit onderzoek is eveneens het protocol NEN 5740 van toepassing.

Nulsituatie bodemonderzoek

Waterbodemonderzoek NEN 5720

In het kader van (onderhouds)baggerwerkzaamheden voeren we vaak onderzoek uit naar de kwaliteit van de waterbodem. Dit kan ook van belang zijn bij eigendomsoverdracht of herinrichting. Vooronderzoek hiervoor wordt volgens NEN 5717 uitgevoerd.

Waterbodemonderzoek

Nader bodemonderzoek NTA 5755

Als vervolg op de resultaten van verkennend onderzoek en bij mogelijke aanwezigheid van een ernstige bodemverontreiniging voeren we vaak nader bodemonderzoek uit. Doel is het vaststellen van de ernst van de verontreiniging (omvang en concentraties) en de spoedeisendheid voor een sanering (risico’s voor volksgezondheid en milieu). Onze maatwerk onderzoeksaanpak is gebaseerd op onder meer de verwachte oorzaak van de verontreiniging, de eigenschappen van de verontreiniging (mobiliteit) en de bodemopbouw.

Partijkeuring AP04 BRL SIKB 1000, protocol 1001

We zijn gecertificeerd om partijen grond conform het Besluit bodemkwaliteit te keuren, met als doel duurzaam bodembeheer. Bij een partijkeuring (ook wel AP04 keuring genoemd) stellen we de milieuhygiënische kwaliteit van partijen grond vast voor het bepalen van de hergebruiksmogelijkheden en het toepassen van vrijkomende grond. Dit kan vanuit een depot of in-situ. Aanvullingen hierop zijn civieltechnisch (zeefkrommes)-, bemestings- en biologisch onderzoek.

Partijkeuring


Meer over