Bodemonderzoek voor uitbreiding warmtenet Vattenfall

In de regio Arnhem, Duiven en Westervoort ligt een warmtenet van Vattenfall. Vattenfall is van plan om dit uit te breiden met een nieuwe warmteleiding van twee kilometer naar de wijk Immerloo in Arnhem. Hiervoor moet een sleuf van zo’n 1,5 meter diep worden gegraven. En dat binnen stedelijk gebied, waarbij ook watergangen moeten worden gekruist. Om voor de geplande werkzaamheden de mogelijke bodemgerelateerde risico’s inzichtelijk te maken, vroeg Vattenfall aan Ortageo de bodem rond het nieuwe tracé te onderzoeken. 

Eén contactpersoon

“Een belangrijke reden om voor ons te kiezen, is hun positieve ervaring met ons bij eerdere projecten”, legt Frank Eijsackers van Ortageo uit. “We hebben de kennis en ervaring om alle facetten van zo’n onderzoek betrouwbaar, snel en slim te regelen. Vattenfall heeft voor dit grondonderzoek dan ook maar met één contactpersoon te maken. Daarnaast denken we in onze adviezen altijd mee met de plannen van onze opdrachtgevers bij eventuele vervolgstappen. Ook dat wordt door Vattenfall gewaardeerd.”

Bundeling van expertises

Bij het onderzoek kwamen Ortageo’s expertises bodem, water, milieu en ontplofbare oorlogsresten samen. Na ons onderzoek weet Vattenfall:

  • wat de kwaliteit van de (water)bodem is
  • of we asbest hebben gevonden;
  • de veiligheidsklasse waarin de graafwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden;
  • of het vrijkomend asfalt te hergebruiken is;
  • wat de bodemopbouw is op een plek waar een gestuurde boring wordt overwogen;
  • wat de beste wijze van bemaling is, wat het benodigde onttrekkingsdebiet van de bemaling is en wat de risico’s van de bemaling op de omgeving zijn;
  • of er archeologische waarden en flora en fauna aanwezig zijn waarmee rekening gehouden moet worden;
  • of er niet-gesprongen explosieven kunnen worden verwacht en welke maatregelen in verband hiermee moeten worden getroffen;
  • of er bovengrondse obstakels zijn waarmee tijdens de werkzaamheden rekening moet worden gehouden.

Klaar voor de aanbesteding

Inmiddels heeft Vattenfall de onderzoeksresultaten ontvangen. Frank: “Mocht daaruit blijken dat er nader onderzoek nodig is, dan kunnen we dat ook uitvoeren. Net zoals we kunnen zorgen voor een BUS-melding en milieukundige begeleiding bij (graaf)werkzaamheden, mocht er op bepaalde plaatsen bodemverontreiniging aanwezig zijn. Dit allemaal zodat Vattenfall zich helemaal kan concentreren op haar eigen plannen: het werk aanbesteden en de warmteleiding aanleggen.”