Onderzoek en advies ten behoeve van geplande herontwikkeling woningbouw

Het uit de jaren ’80 van de vorige eeuw daterende schoolgebouw van het Terra College in het Drentse Noordbarge maakt plaats voor twaalf vrijstaande woningen. Dit nadat het Terra College vorig jaar een nieuw gebouw in gebruik heeft genomen.

In het kader van de bestemmingsplanwijziging schakelde Projectontwikkelaar Bemog uit Zwolle Ortageo in. Hoofddoel van de opdracht was het bepalen van de actuele bodemkwaliteit en het verkrijgen van inzicht in de fundatiemogelijkheden. Ortageo gaf invulling hieraan en stelde voor Bemog vast of de locatie geschikt is voor herontwikkeling woningbouw en gaf inzicht in de zaken waar tijdens het ontwerp en de uitvoering rekening mee gehouden kan worden. Niet alleen in financieel opzicht maar ook uitvoeringstechnisch.

Integraal onderzoek voor inzicht in projectrisico’s

Rens Meinen, projectontwikkelaar bij Bemog, vertelt hoe de verschillende diensten van Ortageo elkaar aanvullen: “In eerste instantie vroeg ik bij Ortageo een bodemonderzoek aan voor de bestemmingsplanwijziging. Ortageo heeft meegedacht en voorgesteld welke onderzoeken nodig zijn voor de beoogde herontwikkeling. Door het bodemonderzoek te combineren met onder meer sonderingen en een asbestinventarisatie kregen we inzicht in verschillende aandachtspunten, ook financieel gezien. Is er bijvoorbeeld asbest in het bestaande schoolgebouw aanwezig en wat zijn de consequenties hiervan? Het advies om de asbestinventarisatie eerst uit te voeren maakte duidelijk of er meerkosten voor sloopwerkzaamheden te verwachten zijn en gaf inzicht in de eventuele noodzaak naar de vaststelling van het eventueel voorkomen van asbest in de bodem.”

Fundatieadvies in de ontwerpfase

Voor inzicht in de fundatiemogelijkheden zijn een aantal oriënterende sonderingen uitgevoerd. Ortageo maakt optimaal gebruik van de uitkomsten van de diverse onderzoeken, waardoor locatie-specifieke invulling mogelijk is. Rens: “Het onderzoek gaf inzicht in de bodemopbouw, de grondwaterstand en daarmee de fundatiemogelijkheden. Bijvoorbeeld of fundering op staal een mogelijkheid is, al dan niet met een grondverbetering. Met de adviezen kunnen de architect en constructeur al in de ontwerpfase rekening houden. Hiermee verminderen wij de kans dat later in het project extra kosten ontstaan voor het aanpassen van het ontwerp omdat bijvoorbeeld de constructie anders moet vanwege de draagkracht van de bodem.”

Geohydrologisch onderzoek bij herinrichting

Vaak wordt bij dit soort herinrichtingsprojecten ook geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. De gegevens van het bodemonderzoek en de sonderingen gebruikt Ortageo als input voor het geohydrologisch advies, zoals het geven van inzicht in de infiltratiemogelijkheden of het uitwerken van een bemalingsadvies. Zo kan bijvoorbeeld bepaald worden waar het beste een wadi (ook wel infiltratievijver genoemd) gepositioneerd kan worden en hoe groot deze moet zijn om het regenwater te kunnen verwerken. Bij dit project was dat niet nodig omdat er al een gescheiden rioolstelsel voor afvoer van vuil water en hemelwater aanwezig is. 

Voordelen van integrale aanpak

“Een ander belangrijk voordeel voor Bemog was de integrale benadering waardoor alle werkzaamheden goed op elkaar afgestemd waren”, vertelt Johan Haan, Projectleider bij Ortageo. “Wij maakten afspraken met de beheerder en tijdelijke bewoners, zodat deze tijdig geïnformeerd waren. De overlast werd tot een minimum beperkt door verschillende onderzoeken in één keer uit te voeren. Ook zijn we betrokken bij de begeleiding voor de aanbesteding van asbestsanering en sloop. Door met Bemog mee te denken in de sloop en asbestverwijdering creëerden we passende oplossingen.”

Johan vertelt verder: “Als projectleider ben ik vanuit Ortageo tijdens het project het aanspreekpunt geweest. Het toeval wil dat ik het Terra College en de situatie ter plaatse goed ken, ik heb daar de opleiding Milieutoezicht gevolgd. Wat ik vooral mooi vond aan dit project is dat we Bemog goed verder konden helpen door veel werkzaamheden te combineren, Bemog te ontzorgen, risico’s inzichtelijk te maken en informatie te leveren waar tijdens het hele project gebruik van gemaakt kan worden.”

Inleven in het project

Rens is erg tevreden over de door Ortageo uitgevoerde werkzaamheden: “We hebben al eerder met Ortageo samengewerkt. Ze leveren goede kwaliteit en komen afspraken na. Doordat ze in de regio gevestigd zijn hebben ze ook de kennis van de omgeving. Ortageo stelt zich op als partner en is erg betrokken bij het project. Ondanks alle verschillende disciplines die ingezet werden, waren de lijnen kort. Ik werkte samen met één aanspreekpunt die het totaal coördineerde. Johan had vaak aan een half woord voldoende en leefde zich goed in onze situatie in. Met zijn deskundigheid en ervaring had hij inzicht in wat wel of niet nodig was voor dit project om tot een optimaal resultaat te komen.”

Meer weten?

Johan vertelt u graag meer over dit project en kan u helpen met uw vraagstuk.


Johan Haan

Johan Haan

Projectleider
johan.haan@ortageo.nl
06 14430989